Hakkımızda

Antalya Bilim Üniversitesi Sempozyum Hakkında

1. Küresel Bakışla Kutup Çağı Antalya Sempozyumu Toplantısı

Antalya Bilim Üniversitesi öncülüğünde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi desteğiyle “KÜRESEL BAKIŞLA KUTUP ÇAĞI Antalya Toplantısı başlığı altında, uluslararası bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı’nın düzenlenmesi sürecinde uluslararası ve ulusal düzeyde kurumlarla ve oralarda çalışan bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışılacaktır.

Yeri: Antalya Bilim Üniversitesi Senato Salonu
Zamanı: 2 Ağustos 2019 Saat 9.00 – 18.00 arası
Amacı: Küresel Bakışla Kutup Çağı, Arktika ve Antarktika konularında kamu kuruluşlarında çalışan uzmanları ve üniversitelerin bünyesinde görev yapan araştırmacılar ve karar vericileri, basınımızı ve bu yolla da kamuoyumuzu bilgilendirmek ve elimizde toplanan ve toplanacak olan bilgileri paylaşmak hedeflenmektedir.

Son yıllarda genel olarak Arktika’ya ilginin artması ile beraber, bu 27 milyon km2 büyüklüğündeki devasa coğrafik alanın, uluslararası işbirliği alanı mı veya büyük çatışmaları doğurabilecek bir bölge mi olduğu sorusu artan bir ilgiyle gündeme gelmektedir. Bu soruya cevap verebilmek için ABD’nin üç kat büyüklüğündeki Arktika’daki gelişmelerin takip edilmesi, mevcut düzenin incelenmesi ve geleceğe dönük beklentilerin bilimsel sempozyumlar ve oralarda sunulan bildirilerin yayınlanması yoluyla da duyurulması gerekmektedir.

Halen insanoğlunun ulaş(a)madığı yerleri içinde barındıran ve tüm dünyanın %10’una yakın alanını kapsayan Antarktika ve Arktika alanlarına dönük geniş kapsamlı ilk bilimsel toplantıyı Antalya’da yapılacaktır. Dünyanın iki zıt bölgesini oluşturan bu coğrafyalar, gelecek için birçok fırsat sunmaya devam etmektedir. Ayrıca bu iki bölge, iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak dünyadaki yaşama etkisine çok duyarlıdır. Bu yüzden dünyanın dört yanındaki bilim insanlarının, hukukçuların ve siyasetçilerin gözleri kutupların üzerindedir.

İnsanlık bir bütün olarak Arktika’nın ve Antarktika’nın geleceği konusunda oldukça endişelidir, zira bu bölgeler iklim sisteminin anahtar unsurlarıdır. Kutuplar ile ilgili genelde bilimsel, özelde hukuksal bilgi¬lerimiz henüz mükemmel olmaktan uzaktır. Bu boşluğu hızlı bir şekilde gidermek için güncel bilimsel verilere dayalı bir sempozyumun düzenlenmesi ülkemiz için iyi bir fırsat sunmaktadır. Arktika Bölgesi’ne dönük çalışmaları, enerji kaynaklarına ulaşma, yeni deniz yollarını kullanma, küresel boyuttaki hukuki ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve yaşam habitatı ve göç alanları oluşturma konusunda, gelecek nesillerin en önemli parçalarından birisi olarak görülebilir. İklimsel değişimler, global sürecin kutupları etkilemeye başlaması ile birlikte, doğal enerji ve nükleer enerji alanındaki reel ve sürreel tehditler ile Arktika konusuna olan ilgi artmıştır. Bölgede bulunan yer altı kaynaklarının zenginliği ve uzay teknolojisinin kutup bölgelerinde de kullanılmaya başlanması, navigasyon sistemlerinin ve haritalama teknolojisinin mükemmelleşmesi, hava şartlarının çetin olmasına karşın Arktika ve Antarktika Bölgeleri’nin önünü açmıştır.

Günümüzde Arktika Çemberi ve Yüksek Kuzey Bölgesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, yeni stratejik ulaşım yolları oluşmuştur. Bu sayede yakın bir gelecekte Kuzey–Doğu ve Kuzey–Batı Arktika yolları daha fazla ulaşıma açılacaktır. Bu durum büyük bir mali ve zamansal tasarruf sağlayacaktır. Bu yeni yollar tam kapasite ile kullanılmaya başlandığında, Akdeniz’in, Cebelitarık Boğazı’nın ve Süveyş Kanalı’nın önemi ciddi bir şekilde azalacaktır. Bu bilgilerin bilime dayalı verilerle kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

2. Kutuplar ve Türkiye

Yukarıda özetlenen gelişmelerin Türkiye için de yakından incelenmesi ve özellikle ülkenin kurumlarının burada çeşitli bilimsel çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. Bu küresel değişimin hukuksal, siyasal ve bilimsel boyutlarıyla değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmalar olmadan ülkemizin kutuplara dönük, Çin, Güney Kore, Japonya gibi, sağlıklı bir dünya politikası geliştirmesi olanaksızdır. Türkiye açısından bakıldığında, bu çalışmaların çıktıları o denli önemlidir ki; bu da geleceği öngörebilecek ve yönlendirebilecek bir uzak görüşlülük gerektirmektedir.

Organizasyon için öneriler:
PROF DR. HARUN GÜMRÜKÇÜ öncülüğünde Küresel Bakışla Kutup Çağı Bilimsel Araştırma Grubu Prof. Dr. İsmail Ceritli

TASLAK ÇALIŞMA: Küresel Bakışla Kutup Çağı Sempozyumunun Düzenlenmesi Danışma Kurulu Üyeleri
Antalya Bilim Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi öncülüğünde yürütülmesi öngörülmektedir.
Geçici Danışma Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Harun Gümrükçü: Antalya Üniversitesi, İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi;
Prof. Dr. Can Deniz KÖKSAL: Akdeniz Üniversitesi, İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü;
Prof. Dr. Ayşegül ATEŞ: Akdeniz Üniversitesi, İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü;
Doç. Dr. Yakup KARABACAK: Akdeniz Üniversitesi, İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü;
Yrd. Doç. Dr. İlknur ULUĞ CİCİM: Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY: Akdeniz Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü;

Çalışma Alanları ve sorumluları:
Sert ve soğuk iklim koşulları ve bunların değişiminin Arktika Kıtası’na etkileri;
Kutup Bölgeleri'nde Ekonomik perspektiflerdeki değişim ve ekonomik potansiyel;
Siyasal değişimle gelen yeni bakış ve söylemler;
Çözümlenmemiş hukuksal sorunlar, bölgesel ve bölgelerarası çatışmalar ve ortaklıklar;
Yereldeki çevresel değişimler ve onların küresel etkileri;
Beşeri, coğrafik ve kültürel değişimler;

3. Genel Bakış

Yerkürenin ısınması, süregelen iklim değişikliği ve buzulların artan bir hızla erimesi gibi kavramlarla insanlık tarihinin günümüzde yaşanan önemli değişimleri anlatılmak istenmektedir. Bu değişimler eko sistemin en hassas olduğu bölgelerde daha yoğun olarak yaşanmakta, ama özellikle Arktika, yani kuzey Kutbu'nda, ve Antarktika'da, yani Güney Kutbu'nda, daha fazla etkisini göstermektedir. Bugün gezegenimize jeopolitik bir perspektifle baktığımızda küremizin tüm yüzeyi birbirinden farklı iki kategoriye bölündüğü gözlemlenmektedir. Bir tarafta, özellikle karasal topraklarda (gezegenimizin sadece 1/3’ü kadardır) ve onlara bağlı kıta sahanlıkları ve ekonomik münhasır bölgede egemen devlet¬lerin kontrolleri sürerken, diğer taraftan, özellikle derin denizlerin (şimdilik) kimse tarafından kontrol edilmediği bilinmektedir.

Bu arka plandan hareketle Antalya Bilim Üniversitesi öncülüğünde “KÜRESEL BAKIŞLA KUTUP ÇAĞI SEMPOZYUMU” başlığı altında, bir uluslararası bilimsel toplantı düzenlenecektir. Toplantının düzenlenmesi sürecinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi gibi kurumlarla ve oralarda çalışan bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışılacaktır. Uluslararası Sempozyumla İlgili Özet Bilgiler:

Son yıllarda genel olarak Arktika’ya ilginin artması ile beraber bu 27 milyon km2 büyüklüğündeki deva¬sa coğrafik alanın, uluslararası işbirliği alanı mı veya büyük çatışmaları doğurabilecek bir bölge mi olduğu/olacağı sorusu artan bir ilgiyle gündeme gelmektedir. Bu soruya cevap verebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) üç kat büyüklüğündeki Arktika’daki gelişmelerin takip edilmesi, mevcut düzenin incelenmesi ve geleceğe dönük beklentilerin bilimsel yöntemlerle araştırılması gerekmektedir.

Halen insanoğlunun ulaş(a)madığı yerleri içinde barındıran ve tüm dünyanın %10’una yakın alanını kapsayan Antarktika ve Arktika alanlarına dönük Antalya’da ilk büyük sempozyumu düzenlemek bir dünya şehri olan Antalya için artık kaçınılmazdır. Dünyanın iki zıt bölgesini oluşturan bu coğrafyalar, gelecek için birçok fırsat sunmaya devam etmektedir. Ayrıca, bu iki kita, iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak dünyadaki yaşama etkisine çok duyarlıdır. Bu yüzden dünyanın dört yanındaki teknik ve buzul bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının, hukukçuların ve siyasetçilerin gözleri kutupların üzerindedir.

İnsanlık bir bütün olarak Arktika’nın ve Antarktika’nın geleceği konusunda oldukça endişelidir, zira bu bölgeler iklim sisteminin anahtar unsurlarıdır. Kutuplar ile ilgili genelde bilimsel, özelde hukuksal bilgi¬lerimiz henüz mükemmel olmaktan uzaktır. Bu boşluğu hızlı bir şekilde gidermek için beyne hitap edecek bilimsel verilere dayalı bir çalışma yürütmek iyi bir fırsat sunmaktadır.

Arktika Bölgesi’ne dönük çalışmaları, enerji kaynaklarına ulaşma, yeni deniz yollarını kullanma, küresel boyuttaki hukuki ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve yaşam habitatı ve göç alanları oluşturma konusunda, gelecek nesillerin en önemli parçalarından birisi olarak görülebilir. İklimsel değişimler, global sürecin kutupları etkilemeye başlaması ile birlikte, doğal enerji ve nükleer enerji alanındaki reel ve sürreel tehditler ile Arktika konusuna olan ilgi artmıştır. Bölge'de bulunan yer altı kaynaklarının zenginliği ve uzay teknolojisinin kutup bölgelerinde de kullanılmaya başlanması, navigasyon sistemlerinin ve haritalama teknolojisinin mükemmelleşmesi, hava şartlarının çetin olmasına karşın Arktika ve Antarktika Bölgeleri’nin önünü açmıştır.

Günümüzde Arktika Çemberi ve Yüksek Kuzey Bölgesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, yeni strate¬jik ulaşım yolları oluşmuştur. Bu sayede yakın bir gelecekte Kuzey–Doğu ve Kuzey–Batı Arktika yolları daha fazla ulaşıma açılacaktır. Bu durum büyük bir mali ve zamansal tasarruf sağlayacaktır. Bu yeni yollar tam kapasite ile kullanılmaya başlandığında, Akdeniz’in, Cebelitarık Boğazı’nın ve Süveyş Kana¬lı’nın önemi ciddi bir şekilde azalabilecektir. Bu bilgilerin bilime dayalı bir sempozyum ve onun çıktıla¬rının kitaplaşması boyutuyla kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir. Kutuplar ve Türkiye:

Yukarıda özetlenen gelişmelerin Türkiye için de yakından incelenmesi ve özellikle ülkenin kurumları¬nın bu alanlarda çeşitli bilimsel çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. Bu küresel değişimin ekonomik, sosyal, hukuksal ve siyasal boyutlarıyla değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmalar olmadan ülke¬mizin kutuplara dönük, Çin, Güney Kore, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Bulgarıstan gibi, sağlıklı bir dünya politikası geliştirmesi olanaksızdır. Türkiye açısından bakıldığında, bu çalışmaların çıktıları o denli önemlidir ki; bu da geleceği öngörebilecek ve yönlendirebilecek bir uzak görüşlülük gerektir¬mektedir.

Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda nasıl bir değişiklik olabileceği daha önceden doğru anlamak ve ona göre politik stratejiler geliştirmek için aşağıda sıralanan faktörlere biz göz gezdirmek doğru olacaktır:
✔ Küresel İklim değişikliği ve Arktika Bölgesi’nde var olan doğa ve iklim koşullarının olağanüstü değişimi;
✔ Arktika Bölgesi’ndeki ekosistemin aşırı hassas olması ve kendi kendini yenilemesinin çok yavaş olması; buna bağlı olaraktan farklı bir bakış açısının geliştirilmesi ve doğaya daha özenli davranılmasının ge¬rekliliği;
✔ Jeolojik araştırmalara bağlı olarak yeni enerji kaynaklarının keşfi ve genişlettirilerek kullanıma açılm¬aları;
✔ Yeni maden yataklarının bulunması ve hidrokarbon maddelerinin çıkartılması;
✔ Yeni iletişim sistemlerinin keşfi, bütünleşmiş haberleşme ve uzaydan uydu sistemlerinin uygulamaya geçirilmeleri;
✔ Ekonomik küreselleşmenin Arktika Bölgesi’ni ve derin denizleri de içine alacak şekilde yayılması;
✔ Yeni ve maliyetleri düşük deniz yollarının kullanıma açılma perspektifleri ve buna dönük yeni projeler geliştirilmesinin stratejilerinin geliştirilmesi;
✔ Yeni biyolojik kaynakların kullanıma açılmaları;
✔ Doğal kaynaklara ve özellikle de kuzey sularının av zenginlikleri olan balık ve deniz memelilerini yaka¬lama, yeni tatlı su kaynaklarına ve besin kaynaklarına ulaşma olanağı;
✔ Sınır anlaşmazlıklarındaki yasal düzenlemelerin, bölgenin kendisine özgü yapısı dikkate alındığında, yetersizliği;
✔ Yerli halklar ve Arktika Bölgesi’ne sınırdaşı olan ve üçüncü ülke çıkarları çok büyük farklılıklar arz etme¬leri;

Ayrıca bu bölgelerde Arktika'nın yerli halkları yaşamaktadırlar. Bunların bir bölümü halen buzulla kaplı bölgelerin koşulları altında göçebe yaşam tarzını sürdürmekte ve geleneksel avcılık kültürlerini devam ettirmektedir.

Öngörülen bu sempozyum çalışmasıyla yukarıda sıralanan faktörlerin insanlık için ne anlama geldiği/gelebileceği anlaşılmaya/anlatılmaya çalışılacaktır. Bu devasa değişimlere karşısında çıkartıla bilinecek dersler ortaya konmaya çalışılacaktır. Genelde Arktika Bölgesi ülkeleri düzeyinde, ama özellikle Arktika yerli halklarının örneğinde bu gibi büyük dramatik değişimlerin hangi yaratıcı güçlere yol açtıkları, değişik yönetişim biçimlerini nasıl ortaya çıkardıklarını, yeni organizasyon modelleri hangi koşullar altında oluşturdukları gibi sorular ortaya atılacaktır.

Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye bölümleri yanında Çalışma Ekonomisi ve Hukuk bilim dalları bu gibi sorulara disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir yöntemle birlikte çözüm aranacaktır. Sempozyumun Antalya’da bir ilk olması yanında, özellikle değişik disziplinlerce de desteklenmesi en etkili inovativ görünürlüğünü ve bilimsel boyutunu oluşturmaktadır.


Dosyayı indirmek için >>   Küresel Bakışla Kutup Çağı